Stadgar

Stadgar för SkåneBajarna

SkåneBajarna är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att tillvara och utveckla det intresse som finns för Hammarby IF i Skåne

§ 1 Medlem
Medlemskap i föreningen vinns genom erläggande av fastställd medlemsavgift. Rösträtt erhålls om medlemsavgift erlagts för föregående år eller tre veckor före årsmötet.
Medlem kan uteslutas av föreningsmöte om den uppsåtligen motarbetat föreningens syften.

§ 2 Föreningsmöte
Föreningsmötet är högsta beslutande organ.
Minst ett föreningsmöte, som då även är årsmöte skall hållas årligen. Kallelse ombesörjs av styrelsen senast 14 dagar före föreningsmötet. Till årsmötet kallas alla medlemmar per e-post/sms.
Kallelse till övriga föreningsmöten görs på lämpligaste sätt antingen via e-post eller anslag på SkåneBajarnas hemsida.
Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte om en femtedel av föreningens medlemmar begär att ett sådant skall hållas.

§ 3 Årsmöte
Årsmöte hålls under första kvartalet.
Årsmötet skall alltid behandla: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Ansvarsfrihet för styrelsen, Kommande verksamhet, Val av styrelse, Val av revisorer, Val av valberedning, Beslut om arbetsgrupper, verksamhetsplan, budget inklusive medlemsavgift.

§ 4 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre personer och det skall finnas ordförande, sekreterare, kassör och reseansvarig.
Föreningens verksamhet mellan föreningsmöten beslutas av styrelsen i samverkan med arbetsgrupperna.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig om inte annat beslutas av styrelsen.

§ 5 Revision
Räkenskapsåret är kalenderår.
Föreningen skall ha en ordinarie revisorer och en suppleanter. De skall granska styrelsens förvaltning och avge revisionsberättelse till årsmötet.

§ 6 Stadgeändring
Stadgarna kan enbart ändras vid årsmöten. Förslag om ändring skall sändas ut med kallelsen till mötet.
Motförslag kan läggas på mötet.

§ 7 Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut på årsmöte och kan enbart fattas om förslaget om att föreningen skall upplösas sänts ut till alla medlemmar i samband med årsmöteskallelsen. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Hammarby IF Roddförening.

Dessa stadgar fastslogs vid årsmötet 2009-01-10